KVKK Aydınlatma Metni

İstanbul Soft olarak, kişisel verilerinizi gizli ve güvenli bir şekilde işlemek ve korumak en yüksek önceliğimizdir. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kişisel verilerinizi işlerken aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak hareket etmekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:
 1. Hizmetlerimizi sunmak ve sunulan hizmetlerimizi geliştirmek,
 2. Müşteri ilişkileri yönetimi ve iletişim faaliyetlerini yürütmek,
 3. Talep, şikayet ve önerilerinizi değerlendirmek ve yanıtlamak,
 4. Kanunen talep edilen veya izin verilen durumlarda yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 5. Şirket içi yönetim ve iş süreçlerini yürütmek,
 6. Hukuki süreçlerde haklarımızı korumak ve gerektiğinde savunma yapmak.
Kişisel Verilerin İşlenme Süreleri:
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarıyla bağlantılı olarak gerekli olan süre boyunca saklanacak ve bu süre sonunda ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacına uygun olarak belirlenen sürelerde imha edilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Usulleri:
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarına uygun olarak ve KVKK'da belirtilen ilkelere uygun olarak işlenecektir. Bu kapsamda, veri güvenliği ve gizliliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
KVKK kapsamında, kişisel veri sahiplerine tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için bize başvurabilirsiniz. Haklarınız şunlardır:
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi gibi taleplerinizin, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İletişim:
Kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerimize iletebilirsiniz:

İstanbul Soft, kişisel verilerinizi korumak ve gizliliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almakta ve bu konuda hassasiyetle hareket etmektedir.
İstanbul Soft
İstanbul / Bayrampaşa
Telefon: 0540 009 19 99
Email: destek@istsoft.net